SOFT İŞ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz müşterileri, personelleri, personel adayları, hizmet aldığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yetkilileri, çalışanları, hissedarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilişkili mevzuat uyarınca işlenmesi, korunması ve aktarılması amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsediğimizi arz etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimiz tarafından kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4. maddesi ile düzenlenen ve aşağıda sıralanan ilkeler çerçevesinde işlenmesi olanaklıdır.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerekli olduğu hallerde özel nitelikteki kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile şirketimiz birimleri, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, mobil uygulamalarımız, e-posta yazışmalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri vasıtalar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca toplanacak veya bugüne kadar işlenmiş kişisel verilerin, gerek yasal düzenlemede ve gerekse aşağıda yer alan veya bunların benzeri amaçlarla işlenmeleri gerekmektedir.

 1. Mevzuattan ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin usulünce ifa edilmesi
 2. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
 3. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 4. Sunulan ürün ve hizmetlerden haberdar edilmesi ve faydalandırılması
 5. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması
 6. Müşteri portföyünün analiz edilmesi
 7. Şirketimiz nezdinde düzenlenen etkinlik ve toplantılara ilişkin bilgi verilmesi, davet edilmesi
 8. İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi
 9. Soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları tarafından istenmesi
 10. Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi
 11. Veri sahibinin şikayet ve geri bildirimlerine ilişkin geri dönüş yapılması
 12. İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sıralanan amaç ve ilkeler doğrultusunda, müşavirlerimize, hizmet aldığımız 3. kişilere, iş ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, yetkililerimize, Şirketimiz verilerini işleyen ve muhafaza eden şirketler ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği veri sahipleri;
 2. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sıralanan haklarınıza ilişkin talebinizi yazılı olarak Müselles Sokak Onur İş Merkezi No: 1/18 Kat:8 34394 Şişli – İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte gönderebilir veya soft@hs05.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.